Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Deze AV zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met ondernemers zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan betwist; zij maken slechts deel uit van het contract indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2 Contractpartner

De koopovereenkomst wordt gesloten met AZ-Delivery Vertriebs GmbH ("wij", "ons" en "onze").

3 Afsluiting van het contract
De presentatie van de producten in de online shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. U kunt onze producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer te allen tijde voor het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiehulpmiddelen. Door te klikken op de bestelknop plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. Een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling per e-mail verstuurd.

Wanneer het contract met ons tot stand komt door onze aanvaarding van uw bindende aanbod, hangt af van de door u gekozen betalingswijze (zie hieronder). Wij streven ernaar nauwkeurige informatie te verstrekken op onze website en in onze andere communicatie. In dergelijke gevallen waarin de fout voor u duidelijk had moeten zijn (bijv. onredelijk lage prijs) en de uitvoering van het contract voor ons onredelijk zou zijn (bijv. zou leiden tot een aanzienlijk verlies), behouden wij ons het recht voor dergelijke contracten te beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Factuur
Wij accepteren uw bestelling door een bericht van aanvaarding te sturen in een aparte e-mail of door de goederen binnen twee dagen te leveren.

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder verzoeken wij uw creditcardmaatschappij om de betalingstransactie in gang te zetten en daarmee uw aanbod te accepteren.

PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop verzoeken wij PayPal de betalingstransactie te starten en daarmee uw aanbod te accepteren.

Onmiddellijk
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH, waar u de betalingsopdracht bevestigt. Daarmee wordt de overeenkomst met ons afgesloten. Bij betaling met Sofort kan het tot 14 dagen duren voordat de betalingsdienstaanbieder de betaling aan ons bevestigt. Pas daarna kan de bestelling worden verzonden.

Betaling via SEPA-incasso
De koper kan de AZ-Delivery Vertriebs GmbH een SEPA-kernmandaat af te geven. De termijn voor de vooraankondiging (pre-notificatie) wordt teruggebracht tot één dag. De koper garandeert dat de rekening gedekt is. Kosten als gevolg van niet-betaling of terugboeking van de automatische incasso zijn voor rekening van de koper, zolang de niet-betaling of terugboeking niet is veroorzaakt door de AZ-Delivery Vertriebs GmbH niet is veroorzaakt.
 
4 Taal van het contract, opslag van de contracttekst
De voor het sluiten van het contract beschikbare talen zijn Duits en Engels.

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. Om veiligheidsredenen is de contracttekst niet meer toegankelijk via het internet.

5. Leveringsvoorwaarden

De verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. De hoogte van de verzendkosten vindt u in de aanbiedingen. Als uw leveringsadres buiten de EU ligt, kan uw levering ook onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen die worden geheven zodra de levering uw land bereikt. Deze zijn niet inbegrepen in de uiteindelijke prijs die wij in rekening brengen. U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele extra kosten voor inklaring. Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor meer informatie.

6. Betaling

In onze winkel staan de volgende betaalmogelijkheden in de regel tot uw beschikking:

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens.
Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder zullen wij uw creditcardmaatschappij verzoeken de betalingstransactie onmiddellijk na de bestelling in gang te zetten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en uw kaart wordt belast.

PayPal Express
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, zich met uw toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen wij PayPal om de betalingstransactie te starten.

Onmiddellijk
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u voor deelname aan Sofort een online-bankrekening met PIN/TAN-procedure hebben geactiveerd, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Factuur
U betaalt het factuurbedrag na ontvangst van de goederen en de factuur door overschrijving op onze bankrekening. Wij behouden ons het recht voor aankoop op rekening alleen aan te bieden na een succesvolle kredietcontrole.

7. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen uit deze doorverkoop - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuwe zaak - ter hoogte van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons over en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

8. Transportschade

Voor consumenten geldt
Wanneer goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u zo snel mogelijk bij het leveringsbedrijf te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet contact opnemen met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende:
Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over, zodra wij het goed aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins voor de verzending is aangewezen, hebben geleverd. Onder kooplieden geldt de in § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) geregelde controle- en meldingsplicht. Indien u de daarin geregelde mededeling niet doet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de inspectie niet herkenbaar was. Dit geldt niet als wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen.

9. Garantierechten en aansprakelijkheid

Voor zover uit deze algemene voorwaarden inclusief de volgende bepalingen niets anders voortvloeit, zijn wij bij schending van contractuele en niet-contractuele verplichtingen aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.

Wij zijn aansprakelijk voor schade - ongeacht de rechtsgrond - in het kader van de schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen zaken; onbeduidend plichtsverzuim) slechts aansprakelijk voor

  1. voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
  2. voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

De zojuist genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook bij plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld wij volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk zijn. Zij gelden niet voor zover wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aangenomen en voor aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.


10 Beslechting van geschillen
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

11. Slotbepalingen

Indien u ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u een koopman bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen u en ons onze maatschappelijke zetel.


AGB opgericht met de Trusted Shops Legal Texter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Advocaten.


Wij maken gebruik van de volgende licenties om onze website te maken: Licenties


Belangrijke informatie en disclaimer

Waarschuwing! (symbool)

Lees de gebruiksaanwijzing alvorens onze producten in te stellen of te gebruiken.

Onze producten zijn uitsluitend bedoeld voor ontwikkelings-, onderzoeks- en onderwijsdoeleinden! U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de technische voorschriften.

Veiligheidsinstructies

Bij de omgang met producten die met elektrische spanning in aanraking komen, moeten de geldende VDE-voorschriften in acht worden genomen, in het bijzonder VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 en VDE 0860. Trek vóór het openen van een apparaat altijd de netstekker uit het stopcontact of zorg ervoor dat het apparaat spanningsvrij is. Componenten, assemblages of apparaten mogen alleen in gebruik worden genomen als ze in een behuizing zijn geïnstalleerd zodat ze niet per ongeluk kunnen worden aangeraakt. Zij moeten tijdens de installatie spanningsloos zijn.

Gereedschap mag alleen aan apparaten, componenten of samenstellen worden gebruikt als ervoor is gezorgd dat de apparaten zijn losgekoppeld van de voedingsspanning en dat de elektrische ladingen in de componenten in het apparaat vooraf zijn ontladen.

Onder spanning staande kabels of leidingen waarop het apparaat, het onderdeel of de assemblage is aangesloten, moeten altijd worden gecontroleerd op isolatiefouten of breuken. Indien een defect in de voedingsleiding wordt geconstateerd, moet het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld totdat de defecte leiding is vervangen. Bij het gebruik van componenten of samenstellingen moet er altijd op worden gewezen dat de in de bijbehorende beschrijving vermelde karakteristieke gegevens voor elektrische variabelen strikt in acht moeten worden genomen. Indien het voor de niet-commerciële eindgebruiker uit een bestaande beschrijving niet duidelijk is welke elektrische karakteristieke waarden voor een component of samenstel gelden, hoe de externe bedrading moet worden uitgevoerd of welke externe componenten of extra apparaten kunnen worden aangesloten en welke aansluitwaarden deze externe componenten kunnen hebben, moet altijd een deskundige worden geraadpleegd voor informatie. Voor de inbedrijfstelling van een apparaat moet in het algemeen worden gecontroleerd of dit apparaat of deze combinatie in principe geschikt is voor de toepassing waarvoor het moet worden gebruikt!

In geval van twijfel is het absoluut noodzakelijk specialisten, deskundigen of de fabrikanten van de gebruikte assemblages te raadplegen!

Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op bedienings- en aansluitingsfouten. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die daaruit voortvloeit. In geval van storingen moeten de sets met een exacte beschrijving van de fout (met vermelding van wat er niet werkt, want alleen een exacte beschrijving van de fout maakt een foutloze maar kostbare reparatie mogelijk!) en de bijbehorende montagehandleiding worden teruggestuurd, evenals zonder de behuizing. Om begrijpelijke redenen moeten wij voor tijdrovende montage of demontage van behuizingen extra kosten in rekening brengen. Reeds gemonteerde kits zijn uitgesloten van omruiling. Bij de montage en de omgang met netspanning moeten beslist de VDE-voorschriften in acht worden genomen. Apparaten met een spanning van meer dan 35 V mogen alleen door een vakman worden aangesloten. In ieder geval moet worden gecontroleerd of de kit of de printplaat geschikt of bruikbaar is voor de betreffende toepassing en plaats van gebruik.

Volgens DIN VDE 0869 wordt degene die een bouwpakket completeert of bedrijfsgereed maakt door uitbreiding of inbouw in een behuizing, beschouwd als de fabrikant en is hij verplicht alle begeleidende documenten te verstrekken en ook zijn naam en adres te vermelden bij het doorgeven van het apparaat. Apparaten die uit bouwpakketten worden samengesteld, moeten uit veiligheidsoogpunt als een industrieel product worden beschouwd.

 Waarschuwing! (symbool)

Beoogd gebruik (bedrijfsomstandigheden)

Onze modules zijn ontwikkeld als experimenteer- en leerplaten. Ze zijn niet geschikt om taken in het productieve bedrijf over te nemen. De modules zijn bedoeld voor gebruik in droge en schone ruimten. Elk ander gebruik is niet toegestaan.

Het niet-beoogde gebruik van onze producten kan ze beschadigen of vernietigen, wat gepaard gaat met gevaren zoals kortsluiting; brand, elektrische schokken, radio-interferentie, enz. De producten mogen niet worden gewijzigd of omgebouwd. In geen geval mag 230V netspanning worden aangesloten - er bestaat levensgevaar. De modules mogen alleen op de daarvoor bestemde spanning worden gebruikt. Bij apparaten met een bedrijfsspanning van 35 volt of meer mag de eindmontage alleen door een vakman conform de VDE-voorschriften worden uitgevoerd. De bedrijfspositie van het apparaat is willekeurig.
Bij de installatie van de apparaten moet erop worden gelet dat de kabeldoorsnede van de aansluitleidingen voldoende is! De aangesloten belastingen moeten volgens de VDE-voorschriften worden aangesloten. De toegestane omgevingstemperatuur (kamertemperatuur) mag tijdens het bedrijf niet hoger of lager zijn dan 0°C en 40°C.
Bij condensvorming moet een acclimatisatietijd van maximaal 2 uur worden afgewacht. In commerciële installaties moeten de ongevallenpreventievoorschriften van het Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften voor elektrische installaties en apparatuur in acht worden genomen.
In scholen, opleidingsinstituten, hobby- en doe-het-zelf-werkplaatsen moet de bediening van installaties onder verantwoord toezicht van geschoold personeel staan.
Gebruik de modules niet in een omgeving waar ontvlambare gassen, dampen of stof aanwezig zijn of kunnen zijn.
Als het apparaat ooit gerepareerd moet worden, mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt! Het gebruik van andere reserveonderdelen kan leiden tot ernstige materiële schade en persoonlijk letsel!
Als er vloeistof in het apparaat komt, kan het beschadigd raken.
Bij het gebruik van een radiomodule moeten de wettelijke voorschriften in acht worden genomen. Deze voorschriften regelen het kanaalgebruik, het zendvermogen enz. Het gebruik mag alleen plaatsvinden in goedgekeurde frequentiebereiken met het maximaal toegestane zendvermogen en zendduur. Deze informatie kunt u opvragen bij de desbetreffende bevoegde instantie. Voor Duitsland vindt u deze informatie op www.bundesnetzagentur.de . Raadpleeg ook het gegevensblad van de fabrikant van de radiomodule.

Aansprakelijkheid, EMC-conformiteit

Alle onderdelen van de schakeling zijn zorgvuldig gecontroleerd en getest. Toch kunnen wij niet garanderen dat alles perfect functioneert. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ombouw, ingebruikname etc. van de schakelingen die op onze website of in onze documentatie worden gepresenteerd. Degene die de kit of het project monteert wordt beschouwd als de fabrikant en is derhalve verantwoordelijk voor de naleving van de geldende veiligheids- en EMC-richtlijnen en voorschriften.
Tenzij anders vermeld, zijn alle PCB's, kits, modules en borden over het algemeen "niet CE goedgekeurde" componenten en zijn ze ontworpen voor installatie in apparatuur of behuizingen. Tijdens het gebruik moeten de CE-normen in acht worden genomen. De koper is hiervoor verantwoordelijk.
Aansprakelijkheid is in het algemeen uitgesloten voor schade die direct of indirect het gevolg is van een constructiefout. Claims voor schade die geen verband houden met letsel aan leven, lichaam of gezondheid zijn uitgesloten indien zij niet berusten op een opzettelijk of door grove nalatigheid gepleegde plichtsverzuim. Voor zover wij aansprakelijk zijn, omvat onze aansprakelijkheid niet de schade die normaliter niet te verwachten is. Aansprakelijkheid en schadeclaims zijn beperkt tot de orderwaarde/onderdeelwaarde. Bij levering van producten van derden en van software gelden naast deze voorwaarden de bijzondere licentie- of andere voorwaarden van de fabrikant.


Unieke identificatiecode voor huishoudelijke verpakkingen en grafisch papier: FR208847_01WKEY

Rll-AEE registratienummer: 7878

RII-PyA-registernummer: 2363

Newsletter abonnieren und 15% sparen!

Erfahren Sie immer gleich als Erster, wenn ein neues interessantes Projekt vorgestellt wird.
Wir informieren Sie ebenfalls sofort, wenn Produkte zu einem unschlagbaren Preis im Angebot sind!
Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre nächste Bestellung.