Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen te herroepen of de goederen terug te sturen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bedrijf AZ-Delivery Vertriebs GmbH, Lärchenstraße 10, 94469 Deggendorf, telefoonnummer: 0991/99927827 , e-mailadres: support@az-delivery.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat eerder is. U moet de goederen onverwijld aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor contracten

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die door hun aard na levering onlosmakelijk zijn vermengd met andere goederen;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als het zegel na de levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Naar
Bedrijf
AZ-Delivery Verkoop GmbH
Lariksstraat 10
94469 Deggendorf

E-mailadres: support@az-delivery.com


Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen van de volgende goederen (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*):

Naam van de consument(en):

Adres van consument(en):

Handtekening van de consument(en):
(alleen bij kennisgeving op papier)

Datum:
---------------------------------------
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Newsletter abonnieren und 15% sparen!

Erfahren Sie immer gleich als Erster, wenn ein neues interessantes Projekt vorgestellt wird.
Wir informieren Sie ebenfalls sofort, wenn Produkte zu einem unschlagbaren Preis im Angebot sind!
Melden Sie sich jetzt an und erhalten Sie 15% Rabatt auf Ihre nächste Bestellung.